Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Realizmin Özellikleri :
 • Realizmin Önemli Sanatçıları:
 • REALİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ETKİSİ:
 • Realizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:
 • Bağlantılı Yazılar

  02 | Realizm

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  19.yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki ola­rak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm. Bu döneme kadar geiinen süreçte, fen bilimle­rinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle deneysel bilimlerde gelinen aşama, olguların duygu, hayal ve metafizikle değil, maddi gerçeklerle açıklanması sonucunu doğur­muştur.

  Realizmin doğuşundaki ikinci önemli etken, dü­şünsel alanda August Comte’un pozitivizm (olguculuk ) felsefesidir. Pozitivizm, neden – sonuç ilişkisine önem veren, doğayı ve insanları bilimin İki temel aracı gözlem ve deneyle açıklamaya çalışan felsefi bir düşünce sistemidir. Realizmin romantizme üstünlüğü, Gustave Flaubert‘in 1857′de yazdığı “Madam Bovary” romanı ile gözler önüne serilmiştir.

  Realizmin Özellikleri :  1. Realist Sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır. Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamış­lar, sonradan yapıtlarında kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmişlerdir.
  2 .Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizlemişler, toplumu ve insanı bilim adamı nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden yansıtmışlardır.
  3. Realizm Konuları gerçek yaşamdan alındığından, ola­ğanüstü oiay ve kişilere yer verilmez. Olay ve kişi­ler, günlük yaşamda yaşanma ya da görülme olası­lığı olan nitelikler taşır. Bunlar yapıtlarda ayna ya da fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır.
  4. İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alınmıştır. İnsan kişiliğinin oluşumunda çevrenin etkisi ve önemi belirtilmiştir. Doğa ve insan betim­lemeleri ölçülüdür. Süs olsun diye yapılmamıştır.
  5. Realist sanatçılar,”sanat için sanat” anlayışı­na sahiptir. Sanatı ve edebiyatı toplumu değiştirme, eğitim ve mücadele aracı olarak görmediler.
  6. Realist yapıtlarda açık, yapmacıksız, söz sa­natlarından uzak bir üslup kullanılmıştır. Sanatçılar biçim ve güzelliğine, kusursuzluğuna önem vermiş­lerdir,

  Realizmin Önemli Sanatçıları:


  H. de Balzac…………………. roman, öykü, tiyatro
  Stendhal……………………….. roman
  Gustave Flauberte………… roman
  Dostoyevski………………….. roman
  Tolstoy………………………….. roman
  A. Çehov……………………….. öykü, tiyatro
  M. Gorki…………………………. roman
  Danielde Foe………………… roman
  Charles Dickens…………… roman
  Emest Hemingway……….. roman, öykü
  Jack London…………………. roman
  Mark Twain……………………. roman

  REALİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ETKİSİ:


  Realizmden etkilenme İlk, Tanzimat’ın ikinci ya­rısında başlar. Hemen hemen tüm edebi dönemler­de etkisini göstermiştir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”, Samipaşazade Sezai’nin “Sergüzeşt” romanları realist etkiyi taşıyan ilk ro­manlarıdır. Servet’i Fünun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmiştir. Servet’i Fünun dö­neminin bağımsız yazarları Hüseyin Rahmj ve Ah­met Rasim realist etkiler taşır. Milli edebiyat ve Cumhuriyet döneminden Yakup Kadri, Halide Edip, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Memduh Şevket Esendal realist etkisiyle yazan diğer yazarlardır.

  Realizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:


  Recaizâde Mahmut Ekrem……… roman
  Samipaşazâde Sezai………………. roman, öykü
  HalitZiya Uşaklıgil……………………. roman
  Mehmet Rauf……………………………. roman
  Refik Hallt Karay……………………… roman
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu….. roman
  Halide EdipAdıvar……………………. roman

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir